ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uczestnikami  Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia i cierpią na  zaburzenia psychiczne (przewlekłą chorobę psychiczną lub niepełnosprawność intelektualną).

Osoba  zainteresowana przyjęciem do  Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy lub jej opiekun prawny powinna złożyć wniosek o skierowanie do ŚDS w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa, o występujacych zaburzeniach psychicznych
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu, wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie.